عضویت شرکت نیروبخش وطن در کنسرسیوم جهت توانمندی‌ و خدمت گذاری هر چه بیشتر.

لینک خبرگزاری برنا :

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-56/1499528-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF