مصاحبه با مدیران شرکت و انعکاس توانمندی های این مجموعه در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات شرکت های نفتی که قدم بزرگی در راستای خود کفایی و توانمند سازی تولید داخل بشمار میرود . امید است به لطف پروردگار شاهد پیشرفت روز افزون توان تولید داخلی کشور عزیزمان ایران باشیم .